ملک های ویلایی

فیلتر
مرتب سازی توسط
11 ماه
11 ماه

فروش ویلا در شهرک خزرشهر شمالی09116392262

20,000,000,000 تومان
6 اتاق خواب
20,000,000,000 تومان
6 اتاق خواب
11 ماه
11 ماه
8,000,000,000 تومان
4 اتاق خواب
11 ماه
11 ماه

فروش ویلا در شهرک دریاکنار 09116392262

7,500,000,003 تومان
4 اتاق خواب
7,500,000,003 تومان
4 اتاق خواب
11 ماه
11 ماه

فروش ویلا در شهرک خزرشهر شمالی 09116392262

22,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب
22,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب
11 ماه
11 ماه

فروش ویلا درشهرک دریاکنار 09116392262

6,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب
6,000,000,000 تومان
2 اتاق خواب
11 ماه
11 ماه
7,500,000,000 تومان
4 اتاق خواب
11 ماه
11 ماه

فروش ویلا در شهرک ساحلی دریاکنار 09116392262

12,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب
12,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب
11 ماه
11 ماه
18,000,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه
40,000,000,000 تومان
11 ماه
11 ماه

فروش ویلا درشهرک خزرشهر جنوبی 09116392262

6,000,000,000 تومان / فروخته شده
5 اتاق خواب
6,000,000,000 تومان / فروخته شده
5 اتاق خواب
11 ماه
11 ماه

فروش ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی 09116392262

10,000,000,000 تومان
6 اتاق خواب 1000 متر مربع
10,000,000,000 تومان
6 اتاق خواب 1000 متر مربع
1 3 4 5